HOME

ČINNOSTI

ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (OEZ)

Redbrick, s.r.o. se účastní odstraňování starých ekologických zátěží od počátku 90. let, kdy byl tento proces v ČR zahájen.
Tato oblast byla více než 10 let nosným programem společnosti, odborní pracovníci Redbrick, s.r.o. mají tedy v tomto oboru
bohaté zkušenosti.

Společnost je schopna nabídnout zajištění všech rozhodujících bloků prací, které je možno do tohoto procesu zahrnout, zejména:

 • ekologický audit
 • hydrogeologický a geologický průzkum
 • studie proveditelnosti
 • analýza rizik
 • prováděcí projekt sanačních prací
 • vlastní sanační práce saturované i nesaturované zóny
 • monitoring a postsanační monitoring.

Provádění těchto prací většinou zahrnuje komplex činností, především vzorkování zemin a stavebních konstrukcí,
odběr vzorků podzemních i povrchových vod, chemické analýzy, nakládání s odpady, sanační čerpání podzemních vod,
vyhodnocování výsledků i přípravu průběžných a závěrečných zpráv. Realizace těchto aktivit je převážně zaměřena na OEZ
v průmyslových a zemědělských areálech a rekultivaci skládek.

Společnost se zaměřuje i na supervizní činnost v rámci OEZ, kde je jednou z firem, které tuto činnost provádí pro MF ČR
(toto ministerstvo má v gesci realizaci řešení OEZ).

Společnost dále zajišťuje související služby v ochraně a tvorbě ŽP:

 • posudky EIA, SEA
 • vypracování podkladů v rámci procesu IPPC
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • hydrogeologické posudky
 • oponentní posudky k prováděcím projektům, hydrogeologickým průzkumům, analýzám rizik atd.